đoàn thanh niên - hội sinh viên

trường đại học sài gòn

Kính gửi các đơn vị

Căn cứ Thông báo số 304-TB/TĐTN-VP ngày 05/6/2018 về khen thưởng tổng kết năm học 2017 – 2018. Văn phòng Đoàn trường đề nghị các cá nhân, tập thể thực hiện báo cáo thành tích khen thưởng theo biểu mẫu đính kèm:

Lưu ý:

- Các đơn vị cần đầu tư báo cáo thành tích và bản tổng hợp tóm tắt thành tích, minh chứng về thành tích cụ thể rõ ràng.

- Báo cáo thành tích tập thể, cá nhân  tối đa 04 trang A4 và tóm tắt thành tích không quá 2 trang A4.

- Thành tích cá nhân khai rõ số quyết định, ngày cấp nơi cấp Khen thưởng Bằng khen Thành Đoàn, Đoàn trường từ năm 2016 - 2018.

Các cơ sở gửi file văn bản về Văn phòng Đoàn trường theo địa chỉ mail vpdoandhsg@gmail.com ( thông tin liên hệ đ/c Đoàn Thu Thảo – Chánh Văn phòng Đoàn trường), các tập thể, cá nhân vui lòng gửi trước 17g00 ngày 21/6/2018 (thứ năm), sau thời gian quy định Văn phòng Đoàn trường không giải quyết.

mẫu khai thành tích -Tải file

Trân trọng